Basic Accounting


Kurs „Basic Accounting” wprowadza i rozwija wiedzę na temat podstawowych zasad, koncepcji i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Skupia się na dogłębnym zrozumieniu jak zapisywane, przetwarzane i raportowane są transakcje i zdarzenia gospodarcze. Kurs wyjaśnia również zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz uczy sporządzania prostego bilansu, rachunku wyników, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Dodatkowo e-learning wprowadza pojęcie konsolidacji i prezentuje proste skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Szkolenie polecamy szczególnie:

  • Nowym pracownikom działów finansów i rachunkowości, chcącym zapoznać się lub odświeżyć wiedzę na temat podstawowych zagadnień z dziedziny rachunkowości wg. MSSF w języku angielskim
  • Pracownikom centrów usług wspólnych, którzy chcą poszerzyć swoje zrozumienie zagadnień dotyczących rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych

The course introduces and develops knowledge and understanding of the underlying principles, concepts and regulations relating to financial accounting under International Financial Reporting Standards (IFRS). It concentrates in depth on recording, processing, and reporting business transactions and events. It also covers the principles of accounts preparation and drafting financial statements (i.e. the statement of financial position, the income statement, the statement of changes in equity and the cash flow). The course additionally introduces the concept of consolidation and covers preparation of simple consolidated financial statements. This e-learning is especially recommended to:

  • New employees of finance and accounting departments who want to get familiar or refresh their basic knowledge of financial accounting under IFRS in English
  • Employees of shared service centers who want to broaden their understanding of accounting and preparation of financial statements