Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

430,00  plus VAT

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC
8h z bloku Rewizja finansowa

Trener: Michał Błeszyński

Kategoria:

Opis

Program obejmuje

 • Hierarchia obowiązujących przepisów:
  • ustawa o rachunkowości
  • ustawa o biegłych rewidentach
  • zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów – Kodeks etyki IFAC
 • Szczególne uregulowania dotyczące niezależności wynikające z rozporządzenia KE 573/2014
 • Zmiany strukturalne i redakcyjne:
  • zastąpienie części A, B, C w poprzednim Kodeksie przez:
  • część 1 dotyczącą postępowania zgodnego z Kodeksem, podstawowymi zasadami i założeniami koncepcyjnymi przez wszystkich biegłych rewidentów,
  • część 2 dotyczącą biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostkach gospodarczych, możliwą do zastosowania również przez biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód,
  • – część 3 dotyczącą biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód

oraz

 • Międzynarodowe Standardy Niezależności w:
  • części 4A – dotyczącej niezależności dla zleceń badania i przeglądu,
  • części 4B – dotyczącej niezależności dla zleceń atestacyjnych nie będących zleceniami badania i przeglądów.
 • Zmiany merytoryczne wynikające z zatwierdzonych dokumentów dotyczących:
  • projektu NOCLAR w związku z reagowaniem na działania niezgodne z prawem lub regulacjami,
  • długotrwałej współpracy personelu z klientem audytu lub usług poświadczających.
 • Daty wejścia w życie postanowień nowego Kodeksu dotyczących:
  • części 1, 2 i 3,
  • części 4A i 4B,
  • długotrwałej współpracy personelu z klientem badania lub usług poświadczających.
 • Podstawowe cele Kodeksu etyki.
 • Podstawowe zasady, niezależność i założenia koncepcyjne.
 • Wymagania przy postępowaniu zgodnym z Kodeksem: znajomość postanowień Kodeksu, zrozumienie ich treści i odpowiednie zastosowanie.
 • Zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy podtytułami „Wymagania ogólne” i „Dotyczy wszystkich klientów audytu” z dodatkowymi specyficznymi postanowieniami i podsekcjami.
 • Zwrócenie uwagi na oznaczenia paragrafów literą R, oznaczającą wymaganie oraz literą A, oznaczającą kontekst pozwalający na lepsze zrozumienie kodeksu jak też właściwego stosowania podejścia koncepcyjnego.
 • Zapoznanie z nowym sposobem prezentacji słownika pojęć i jego powiązania ze specyficznymi terminami w innych sekcjach Kodeksu.
 • Reagowanie na działania niezgodne z prawem lub regulacjami:
  • biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej – rozdział 260,
  • biegłego rewidenta wykonującego wolny zawód – rozdział 360.
 • Naciski wywierane na biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej na postępowanie niezgodne z podstawowymi zasadami – rozdział 270.
 • Długotrwała współpraca personelu z uwzględnieniem rotacji:
  • z klientem audytu – rozdział 540,
  • z klientem usług atestacyjnych – rozdział 940.
 • Zwrócenie uwagi na świadczenie usług niepoświadczających:
  • klientom audytu – rozdział 600,
  • klientom innych usług poświadczających – rozdział 950.
 • Porównanie usług niepoświadczających, które nie mogą być świadczone na rzecz IZP z wykazem usług zabronionych w rozporządzeniu 573/2014.
 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com