EY Academy of Business

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania – to główne zagadnienia poruszane na szkoleniu.

Program szkolenia

Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych.

Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia: MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21 itp. ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych, rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).

Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej: a) definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości; b) aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.); c) zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe); d) własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.); e) szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych: a) krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych; b) krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych; c) międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych; d) wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań: a) klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach); b) wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów); c) utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych: a) rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym; b) specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych; c) specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym: a) instrumenty finansowe w planie badania Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie; b) wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia); c) kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych.

Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych: a) program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia: a) istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi; b) istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki; c) kompletność; d) poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie). Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania), kompletność, klasyfikacja i zrozumiałość, dokładność i wycena. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji.

Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: a) wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania); b) kompletność; c) klasyfikacja i zrozumiałość, d) dokładność i wycena. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

Kontakt

Aleksandra Jabłczyńska

Koordynator szkoleń finansowych

Telefon: +48 505 171 636

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Zamów

Cena
890,00  1094,70  brutto

Dostęp na (miesiące): 12

16h z bloku Rachunkowość
Trener: Maciej Kocon

Masz pytanie przed zakupem?

Wyślij wiadomość,
a odpowiemy na Twoje pytania.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Moje dane

Oświadczenia i zgody

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółki z Grupy EY zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności.

*Pola obowiązkowe